Polityka prywatności

Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności Administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://sklep.netcomplex.pl

2. W niniejszej polityce prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.

3. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez stronę internetową. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies zostały opisane w § 10 niniejszej polityki.

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 2 Administrator danych

1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://sklep.netcomplex.pl jest Net Complex sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659.
2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: netcomplex@netcomplex.pl  lub pisemnie na adres: Net Complex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, adres: ul. Wita Stwosza 5, 4, 43 – 300 Bielsko Biała.

§ 3 Inspektor Ochrony Danych

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych:
za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@netcomplex.pl
pisemnie na adres korespondencyjny z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”: ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała

§ 4 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych

1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

 1. w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
 2. w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
 3. w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez czas obsługi reklamacji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 4. w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez czas wykonania obowiązków z tego tytułu,
 5. w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
 6. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
 7. w celu obsługi zgłoszeń, zapytań kierowanych za pośrednictwem formularza, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zgłoszenia, zapytania kierowane za pośrednictwem formularza (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 8. w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,
 9. w związku z prowadzeniem profilu w mediach społecznościowych Facebook w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone na Facebook’u jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

2. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, NIP, numer rachunku bankowego,
 2. w celu świadczenia usługi rejestracji Konta, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail,
 3. w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,
 4. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,
 5. w celu realizacji usługi Newsletter, przetwarzany jest adres e-mail,
 6. w celu realizacji usługi „Zapytaj o dostępność”, przetwarzany jest adres e-mail,
 7. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

§ 5 Odbiorcy danych użytkowników

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, w szczególności podmiotom świadczącym pomoc techniczną dla Sklepu, podmiotom świadczącym usługę hostingu, operatorom zapewniającym obsługę płatności elektronicznych a także usług prawnych.

§ 6 Przesyłanie danych do państwa trzecich

W związku z korzystaniem z systemu mailingowego MailerLite, który korzysta z serwerów znajdujących się poza Unią Europejską, dochodzi do przekazania danych osobowych subskrybentów do państwa trzeciego, jakim w tym wypadku jest Litwa. Dostawca systemu mailingowego gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

§ 7 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 3. do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:         osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania,
  administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  osoba, której dane dotyczą - wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 5. do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. do cofnięcia zgody - w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona,
 7. do wniesienia sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

§ 8 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

2. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:
listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

§ 9 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. zawierania i wykonania umowy sprzedaży. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,
 2. rejestracji Konta Klienta w Sklepie. W celu rejestracji Konta Klienta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta Klienta,
 3. rozpatrywania reklamacji, niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru lub usługi. Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
 4. w przypadku składanych oświadczeń woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, niezbędne jest podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące zamówienia, numer rachunku bankowego. Niepodanie tych danych może uniemożliwić skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
 5. z uwagi na obowiązki ustawowe administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

§ 10 Pliki Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania stron Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu internetowego.

2. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies do:

 1. monitorowania ruchu na stronie Sklepu internetowego,
 2. zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają udoskonalić swoją Sklepu internetowego oraz ofertę produktową,
 3. ustalania liczby anonimowych użytkowników na stronie Sklepu,
 4. kontrolowania jak często użytkownicy wybierają konkretny produkt.

3. Poniżej przedstawiamy pliki cookies zamieszczane przez stronę Sklepu internetowego oraz ich zastosowanie:

 

Nazwa Cookies

 

Zastosowanie pliku cookies

Czas ważności pliku cookies

 

__unam

 

Ten plik cookie jest powiązany z widżetem do udostępniania ShareThis umieszczonym w witrynie w celu umożliwienia udostępniania treści w różnych portalach społecznościowych. Plik ten odpowiedzialny jest za zliczanie kliknięć i udostępnień stron

6 miesięcy

 

_ga

 

Ten zewnętrzny plik ciasteczko Google Analytics służy do zobrazowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Sklepu internetowego (gromadzi informacje na temat odwiedzin na stronie Sklepu).

 

2 lata

 

_gid

 

Ten zewnętrzny plik ciasteczko Google Analytics służy do zobrazowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Sklepu internetowego (gromadzi informacje na temat odwiedzin na stronie Sklepu).

24 godziny

 

a98e53615d37a31cc52f76d8ef02a22318bae5df

 

Techniczny plik cookie, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego. 

2 lata

 

PHPSESSID

Ten własny plik cookie służy do przechowywania informacji o wizytach na Sklepie oraz umożliwia korzystanie z najważniejszych funkcji Sklepu internetowego. Ten plik cookie nie zawiera żadnych informacji osobowych, a jego ważność wygasa wraz z końcem wizyty użytkownika na Sklepie. Po zamknięciu przeglądarki internetowej plik jest usuwany. Koniec sesji

 

4. W ramach Sklepu internetowego używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych, co powoduje, iż w urządzeniu Użytkownika mogą być umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności takich jak: Twitter, Facebook, YouTube. Poniżej szczegóły:

 1. Facebook Cookies – używamy przycisku Facebook Like, aby zintegrować nasz Sklep internetowy z naszą stroną na Facebook’u. Powoduje to, że niektóre pliki cookie zostaną utworzone przez Facebook, które wykrywają liczbę „lubię” i czy jesteś zalogowany na Facebook, czy nie. Prosimy o zapoznanie z Polityką prywatności Facebook,
 2. YouTube Cookies – możemy osadzać w Sklepie pliki wideo, które są hostowane w serwisie zewnętrznym (YouTube), z wykorzystaniem rozszerzonego trybu prywatności YouTube. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie YouTube, YouTube może zapisać pliki cookie w komputerze Użytkownika dopiero wówczas, gdy Użytkownik uruchomi odtwarzacz wideo YouTube. Ponadto, na potrzeby odtwarzana osadzonych plików wideo w ramach tego trybu prywatności, YouTube nie będzie przechowywać informacji pozwalających na identyfikację osobową użytkownika. W związku z tym, że te pliki cookie są zapisywane przez YouTube, nie sprawujemy bezpośredniej kontroli nad ich wykorzystaniem. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w Polityce prywatności YouTube,
 3. Twitter Cookies – wtyczkę tę można rozpoznać pod logiem Twitter. Informacja o prywatności dostępna na stronie twitter.com

5. Sklep internetowy korzystania z narzędzi analitycznych Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych tj. monitorowania ruchu sieciowego, oferowanej przez Google. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony przez użytkownika. W ramach Google Analytics nie są gromadzone jakiekolwiek dane, które pozwalałyby na identyfikację użytkownika. Szczegóły związane z Google Analytics dostępne są na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245

6. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Określenie warunków korzystania z plików cookies możliwe jest za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, iż można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego.

7. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Sklep internetowy (zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej). W braku wyrażenia takiej zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

8. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
Chrome: link
Firefox: link
Opera: link
Internet Explorer: link